Regulamin Wystaw

Co wart wiedzieć o wystawach
darek
Posty: 0
Rejestracja: 19 lip 2016, 18:04

Post autor: darek » 14 lis 2016, 18:59

W związku z powtarzającymi sie pytaniami postanowiłam założyć temat

KLASY WYSTAWOWE

Psy rasowe mogą być zgłaszane na wystawy organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) wyłącznie do jednej z następujących klas:

Klasa młodszych szczeniąt- wiek od 4 do 6 miesięcy
Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy
Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy
Klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy
Klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, psy muszą posiadać certyfikat użytkowości
Klasa weteranów dla psów i suk które skończyły 8 lat .

Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI są zaznaczone jako rasy pracujące.
Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłoszone charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości. Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej może być zgłaszane tylko charty posiadające certyfikat użytkowości.

Klasa championów – wyłącznie dla psów posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez Federation Cynologique Internationale (FCI).
Klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat

Datą decydująco o wieku psa jest dzień wystawiania go. Pies urodzony 15 maja może być zgłoszony i wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada

OCENY

Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne.
Przy tej ocenie pies może otrzymać jedną z poniższych ocen:
a) DOSKONAŁA,
b) BARDZO DOBRA,
c) DOBRA,
d) DOSTATECZNA,
e) DYSKWALIFIKUJĄCA,
f) NIE DO OCENY.
Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej
ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, w celu ułatwienia analizy hodowlanej, lokaty
mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie.

Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:
Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy,
będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w posta-
wie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale
piętno płci musi być wyraźne.
Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy
rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być
tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne
rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte
w inny niedozwolony sposób.
Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jed-
nak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu,
- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty
lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie
dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyk-
tem NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia
ocenę mechaniki i typowości ruchu
- nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała,
ogona lub jąder
- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za
próbę oszustwa.
6 14/
Regulamin Wystaw Psów Rasowych 7 14/
Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd Główny
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której
celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY
powinno być wpisane w karcie oceny psa.
Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej
„BARDZO DOBRĄ”.
W klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt pies może otrzymać oceny:
WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)
OBIECUJĄCY (OB)
MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania
się od tej decyzji.
Zapis oceny psa dokonywany jest na ,,Karcie oceny psa”. Wzór karty oceny ustala Zarząd Główny. Karta
taka ma charakter protokołu. Na wniosek Klubu, zaopiniowany przez Prezydium Kolegium Sędziów
i za zgodą Zarządu Głównego, szczególnie na wystawach klubowych, karta oceny może być zmieniona, np.
można umieścić sylwetkę psa do oceny znakami bonitacyjnymi.
Karta oceny powinna zawierać następujące dane:
nazwę wystawy, datę wystawy, numer katalogowy, nazwę psa, rasę, płeć, nr rodowodu i rejestracyjny, klasę,
krótki opis stanowiący uzasadnienie oceny i lokaty psa, ocenę i lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł,
medal i wyróżnienie (CWC, CACIB, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Dorosły
Pies, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS), Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB),
Najlepszy Weteran w Rasie).
Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.
Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) oryginał dla wystawcy,
b) drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,
c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.
Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych.
W przypadku sędziowania przez sędziego zagranicznego organizatorzy są zobowiązani do skierowania na
ring tłumacza, znającego dobrze terminologię kynologiczną w obu językach.

TYTUŁY

Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów)
i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.
Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia,
szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do
niniejszego regulaminu.
Regulamin Wystaw Psów Rasowych
Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd Główny
W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru
tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały
ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten
przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku - wyznaczonej uchwałą Plenum
Zarządu Głównego.
Tytuł Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki
z ocenami doskonałymi, I-szymi lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej
i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące
w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz
zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.
Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione
wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku - według uchwały Plenum Zarządu
Głównego.
Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie
pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego
Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po
uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.
Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) - O tytuł ten konkurują psy i suki,
które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies,
Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu
tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej
(BOS).
Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przy-
padku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do
dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.
Tytuł Najlepszy Weteran w Rasie – w porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą i lokatą
I, wybiera się Najlepszego Weterana w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania
o Zwycięstwo Rasy.
Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według
zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych
przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.
Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych
przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby
Komisje Zarządu Głównego.
Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla - są to tytuły przy-
znawane na wystawach klubowych.

CHAMPIONATY

a) Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu
(zwanego w skrócie CWC/CAC) na wystawowego championa Polski.
W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierw-
szą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.
Trzy CWC/CAC uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej
lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod
warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. 1.01
do 2.07) .
b) Młodzieżowy Championat Polski
Tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od
3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub
międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu.
Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd Główny Związku na
pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za
podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.

CHAMPIONAT MIĘDZYNARODOWY
Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat
Wystawowy (C.I.E.)
Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat
CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez
względu na liczbę konkurentów.
a) Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności
(C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.):
O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem
CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu
przez FCI.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której
pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.
CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez
FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez
FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).
O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące
w następujących klasach: championów, użytkowej, otwartej i pośredniej, które otrzymały oceny
doskonałe, lokatę pierwszą i wniosek CWC/CAC. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów
i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują.
Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włoso-
wą, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie
jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów.
Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia
rasy i Komisją Standardów.
CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa,
który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on człon-
kiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
- CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności
lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).
- CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu
Międzynarodowego Championa Piękności lun Wystawowego.
- CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego
przez FCI.
- CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł
pretendować do tego tytułu.
b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).
PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery
certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech
różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień.

Na podstwie Regulaminu Wystaw Psów Rasowych ZKwP.
Pełna wersja Regulaminu -> http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regula ... h_ZKwP.pdf

Odpowiedz